أسئلتي

سؤال: qu’elle sorte de rouleau de papier sont compatibles ?

السؤال بواسطة BG438224394 على 2022-06-02 04:38:20

Xicuembo thermal paper, you can check the size when it arrives, I've used 57mm wide and 25mm roll plenty of different types available online

2022-06-03 08:12:09 مساعدة (0)
الإجابات (1)