كل الرسائل

سؤال: Ha u s buona aderenza su una faccia grossa? I filtri ogni quanto vanno sostituiti?

السؤال بواسطة Giuseppe DE VITO على 2020-04-23 07:55:34

Pandeleon le corde elastiche possono regolare e regolare il corpo principale della maschera. Per quanto riguarda i filtri, cambiarli dipende dall'uso

2022-07-29 06:30:18 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)