كل الرسائل

سؤال: compatibile con Lenovo X1?

السؤال بواسطة MAurOSX على 2021-04-23 03:53:34

Polu1 Er ist baugleich mit dem 360 s7. Daher werden die Filter wahrscheinlich nicht passen.

2021-12-06 02:52:10 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: ci sta in una scatola ad incasso 503?

السؤال بواسطة mauro.fossati على 2019-07-25 10:20:49

HOMIEEE if you refer to the EU standard, it is 50mm diameter and 27mm depth

2019-07-31 10:34:18 مساعدة (1)
عرض
أجابات (4)

سؤال: is it compatible with ford ranger

السؤال بواسطة BG312107154 على 2021-04-15 10:27:56

MAurOSX Non credo è perfettamente sagomata sulla forma del tettuccio Bmw (identico anche il RAL) quindi a meno che le tua Ford non abbia la stessa sagomatura direi di no

2021-08-06 09:46:52 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Is it good for pet hair as well?

السؤال بواسطة FeRzY88 على 2021-08-05 03:39:56

MAurOSX Funziona molto bene con i pelucchi dei maglioni quindi credo vada bene anche per i peli degli animali, ma non l’ho testato per questo

2021-08-06 09:45:06 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

MAurOSX You don’t need to scan the code, just download the app and search for new device.

2021-02-21 04:56:31 مساعدة (1)
عرض
أجابات (3)

سؤال: Hey, Is compatible for Seat?

السؤال بواسطة BG114126881 على 2021-01-26 06:11:55

MAurOSX I think it is not.. it’s unbelievably identical to original bmw’s one

2021-01-29 12:37:41 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)