كل الرسائل

سؤال: Porque mi drone no a llegado?

السؤال بواسطة ozielalbertoortegarey على 2020-01-05 03:56:31

BG111161411 Nonsaprei. Dovresti chiedere al venditore.

2020-05-25 01:14:56 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: tem altitude hold?

السؤال بواسطة Drone aventureiro Guimaraes على 2019-08-16 07:43:48

BG111161411 Nonautomatico. Lo devi gestire manualmente.

2020-05-25 01:07:14 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: Vorrei acquistare delle altre protezioni per le eliche perché le ho rotte. Dove potrei trovarle?

السؤال بواسطة BG111161411 على 2020-05-21 06:06:23

Nera87 Ciao purtroppo credo non siano disponibili, poi però provare a cercare protezioni compatibili con moto 615 coreless. Comunque se ci hai preso un po la mano, puoi anche non metterle! 😉

2020-05-25 09:21:59 مساعدة (2)
عرض
أجابات (1)