كل الرسائل

سؤال: A máquina da para usar bobine de 1kg? Solda com gás e sem gás?

السؤال بواسطة BG116564634 على 2022-05-02 05:58:53

8839138 Suitablefor 0.6-1.0mm flux cored wire.

2022-05-11 12:45:56 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Quais os tamanhos de rolo de fio que leva?

السؤال بواسطة BG116564634 على 2022-05-01 05:51:32

8839138 5kg

2022-05-02 12:42:21 مساعدة (1)
عرض
أجابات (1)