كل الرسائل

سؤال: como quer eu faço para falar com vendedor

السؤال بواسطة marcosbrownp13 على 2019-05-29 09:02:43

Cockamamie maybe you can use the “contact us” to contact the banggood customer service team.

2019-05-30 03:42:06 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: eu Tou afim de comprar esse celular mais tou com medo de ser taxado

السؤال بواسطة marcosbrownp13 على 2019-04-08 09:40:24

Macklin2 maybe you can use the “contact us” to contact the banggood customer service team.

2019-04-08 09:43:49 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: bom dia amigos vocês podem mim tirar uma dúvida além do valor que vocês pagarom vocês forom taxando

السؤال بواسطة marcosbrownp13 على 2019-04-08 09:38:07

Goose flesh maybe you can use the “contact us” to contact the banggood customer service team.

2019-04-08 09:43:51 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)