كل الرسائل

سؤال: i freni sono a cavetto?

السؤال بواسطة linocicardi على 2021-09-17 01:32:05

BG165343371 da parte mia i freni sono di buona qualità ben cablati si ferma entro 5 metri

2021-10-16 07:24:04 مساعدة (1)
عرض
أجابات (3)

سؤال: hello, is it possible to switch off one of the engines and ride with one engine only?

السؤال بواسطة BG395344474 على 2021-09-21 09:36:29

BG165343371 si è possibile guidare con un solo motore, il motore anteriore ti aiuta solo in salita

2021-10-16 07:20:45 مساعدة (1)
عرض
أجابات (2)

سؤال: i motori si possono gestire separatamente dal computer di bordo disattivandone uno per risparmio batteria?

السؤال بواسطة FranckyF78 على 2021-09-16 07:19:12

BG165343371 si i motori possono essere usati separatamente, se fai una salita puoi accendere entrambi i motori dopo di che spegnere il motore prima altrimenti ci sarà più consumo di energia

2021-10-16 07:16:44 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)