كل الرسائل

سؤال: Esse produto o carregamento é usb

السؤال بواسطة Osvaldo على 2019-05-30 07:50:28

yikkkk Não é. É a bateria.

2019-06-01 04:15:48 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: opa boa noite esse smartphone vem pro Brasil gostaria de saber

السؤال بواسطة luisf9975 على 2019-02-24 04:03:34

Osvaldo bom dia esse smartefone é homologando pela anatel aqui no Brasil?

2019-03-29 07:01:12 مساعدة (4)
عرض
أجابات (3)