كل الرسائل

سؤال: it supports 2.0 ir 3.0?

السؤال بواسطة BG515121611 على 2021-10-23 06:16:54

AntonioA Si se refiere a USB 2.0 o 3.0, no entiendo la pregunta. Se trata de un cargador de corriente, no comparte datos.

2021-10-24 03:19:32 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: can i get one sample?

السؤال بواسطة amsinu على 2021-09-28 01:07:45

AntonioA excuse me, I don't understand what you mean

2021-09-29 01:36:19 مساعدة (1)
عرض
أجابات (4)

سؤال: does the control already come with sun shade and battery?

السؤال بواسطة BG148222341 على 2021-09-14 11:12:59

AntonioA Yes, it comes with removable sun shade and long lasting battery

2021-09-14 07:25:43 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: is it compatible with oppo cellphone?

السؤال بواسطة BG115332445 على 2021-08-14 12:23:35

AntonioA Sí. Salvo que tu dispositivo (tanto teléfono como otros) tenga algún tipo de restricción, será compatible vía Bluetooth.

2021-08-15 04:26:59 مساعدة (0)
عرض
أجابات (13)