كل الرسائل

سؤال: quero pra ar condicionado 220 volts e 12 mil BTUs serve?

السؤال بواسطة BG454865450 على 2021-04-27 05:50:09

paquito ni lo compres engaño no enciende nevera de 100w

2021-05-21 07:19:13 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Good morning. I stay in south Africa. Will our plugs work on that converter

السؤال بواسطة BG531864101 على 2020-03-28 03:26:42

paquito ni lo compres no llega 400w

2021-05-21 07:17:44 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)