كل الرسائل

سؤال: Kompm

السؤال بواسطة Daavid على 2017-11-08 03:48:13

feiúra Gostaria de saber se eh versão global e se funciona o 4g no Brasil e se irá ter atualização pro Android novo orei

2019-01-09 07:02:43 مساعدة (0)
عرض
أجابات (5)