كل الرسائل

سؤال: Is the heating element for the hot air blower included?

السؤال بواسطة BG111763217 على 2020-12-12 06:38:30

Enzo79ct se intendi di un ricambio in più dell'elemento soffiante no, ma quello che è arrivato a me è già incluso all'interno della soffiante

2022-03-10 03:08:32 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)