كل الرسائل

سؤال: Tem a pulseira cor amarela?

السؤال بواسطة BG491132912 على 2020-07-11 07:04:47

BG475102335 Acho que compra separado!

2020-07-23 07:41:57 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

BG475102335 Isso aconteceu porque essas opções só funcionam na China. Se vc comprasse a versão chinesa e usasse no Brasil, por exemplo, tbm não iria funcionar...

2020-07-23 07:41:15 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)