كل الرسائل

سؤال: Quantas chaves acompanham? Podem vir 4 chaves?

السؤال بواسطة searamf على 2019-03-22 09:19:40

huangliyu1 a lock with a key

2019-03-27 04:07:22 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: CUIDADO!!! Produto de baixa qualidade. USADO. Com defeito.

السؤال بواسطة searamf على 2017-11-17 03:57:07

BogumMatt The item is brand new. It might destroy in the transit.

2017-11-27 05:47:40 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: esse site é confiavel?????

السؤال بواسطة Neila Vieira Cassiano Camargo على 2017-11-09 05:00:51

searamf Não. Vende produto de segunda mão. Usado e não informa isto no anuncio.

2017-11-17 03:49:20 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)