كل الرسائل

سؤال: Alguém saberia me dizer a versão da porta Micro-HDMI? Se é de 1.3, 1.4 ou 2.0?

السؤال بواسطة Edson على 2020-05-12 07:28:01

Advanced please contact banggood customer service team,thank you.

2020-05-18 05:24:26 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Mas a tela está sempre ligada ou ela só aparece quando a tecla é pressionada?

السؤال بواسطة Edson على 2018-01-20 05:07:34

Eduardo Só quando é pressionada......

2018-05-21 08:13:24 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)