كل الرسائل

سؤال: A memoria e 128gb mesmo?

السؤال بواسطة BG131352141 على 2021-09-03 10:59:00

Szabolcs2020 as like specification

2021-09-04 04:09:11 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

carlosmcesar Nas suas ordens ( pedidos) procure do lado direito da tela o nome " MINHA REVISAO" em baixo de comprar novamente. Lá vc ve as respostas e pode anexar foto do produto. O site é meio confuso mesmo, boa sorte.

2021-09-02 04:32:37 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)