كل الرسائل

سؤال: hello,anyone know why doesn`t show caller name/sms and fb alerts ?

السؤال بواسطة erekose على 2019-09-23 11:18:16

Gabriel Araújo não vele a pena compra-la

2021-06-14 11:33:17 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Esqueci de colocar o número do endereço da casa, terei que retirar nos correios, e serei taxado?

السؤال بواسطة BG184861517 على 2021-06-07 12:28:34

Gabriel Araújo provavelmente sim terá que retirar no Correios. eu não fui taxado, moro no interior do Acre

2021-06-14 11:32:39 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: is it compatibke with sm8200 lg tv?

السؤال بواسطة BG185317382 على 2020-11-15 11:49:51

Gabriel Araújo não sei te dizer, a minha é uma 49uk6310pse e não parea. talvez a tv só aceite original.

2021-06-14 11:31:00 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)