كل الرسائل

سؤال: What is the output waveform?

السؤال بواسطة data21117 على 2020-04-30 03:20:28

archimede0 quando si parla di volt in cc non esiste forma d'onda è piatto

2022-01-12 03:38:21 مساعدة (0)
عرض
أجابات (4)