كل الرسائل

سؤال: ESSE TELEFONE TEM OU NÃO RECONHECIMENTO FACIAL COMO ANUNCIADO ANTES?

السؤال بواسطة EduardoCesar على 2018-03-10 05:52:39

gutoxg Somente região imdia

2022-04-07 06:45:59 مساعدة (0)
عرض
أجابات (5)

سؤال: which are the specifications of the camera?

السؤال بواسطة javier01 على 2018-06-18 05:49:27

gutoxg Somente na região índia

2022-04-07 06:45:38 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: Support play store?

السؤال بواسطة gutoxg على 2019-01-06 10:52:22

BG573744424 ok

2021-09-13 07:35:08 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)