كل الرسائل

سؤال: Does it support English language

السؤال بواسطة bhuvanchandra.s على 2019-07-26 11:55:27

jlassis Global

2022-02-27 09:00:55 مساعدة (0)
عرض
أجابات (4)

سؤال: global version?

السؤال بواسطة LuisRicardo على 2019-07-09 08:03:10

jlassis Sim global

2021-12-05 07:27:16 مساعدة (0)
عرض
أجابات (4)

سؤال: does it work via a powerbank to dc supply rather than mains power

السؤال بواسطة BG225138331 على 2020-09-18 02:46:31

jlassis funciona com cabo de energia

2021-12-05 07:26:51 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: if I take it to Brazil and net a Brazilian SIM does it work?

السؤال بواسطة BG152544404 على 2021-06-30 01:45:45

jlassis Sim funciona normal eu comprei para o meu esposo no início do ano e funciona perfeitamente

2021-12-05 07:26:02 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: Does this product have a Portuguese language option?

السؤال بواسطة BG185512249 على 2020-09-26 05:14:14

jlassis Sim agora tem a linguagem em português disponível

2021-11-01 08:45:16 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: Como é o carregamento do item? Vem com carregador?

السؤال بواسطة eduardo.kalil.a على 2019-03-31 07:09:16

jlassis Só a corda

2020-07-19 09:17:00 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Isso é só a corda ou o fone e a corda?

السؤال بواسطة eduardo.kalil.a على 2019-03-31 07:19:43

jlassis Só a corda para o fone

2020-07-19 09:16:45 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)