كل الرسائل

سؤال: Will this work with the FrSky R-XRS receiver? I want to use it will the Diatone 2019 GTR349. Thanks.

السؤال بواسطة IsaacLanier على 2020-08-21 05:23:31

Pedroruiz si puedes utilizarlo siempre que utilices un receptor compatible con el protocolo de la emisora, o similar

2021-11-23 02:06:36 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)