كل الرسائل

سؤال: y’a t’il des problèmes de contrôleur ?

السؤال بواسطة BG181748411 على 2022-08-17 06:07:27

spillaunz no e arrivato con la batteria guasta,percorre massimo 8 chilometri di autonomia e si spegne improvvisamente, abbandonato dal servizio clienti e garanzia, ho messo nel funerale 1300 euro

2022-08-22 12:04:01 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)