كل الرسائل

سؤال: è compatibile con eachine novice 3?

السؤال بواسطة camminante على 2021-06-15 09:46:35

lmml yes

2021-06-18 07:12:27 مساعدة (1)
عرض
أجابات (2)

سؤال: che rx posso montare per radio frsky D8?

السؤال بواسطة camminante على 2021-07-05 07:59:54

BG181395715 Dovrestiusare un RX che supporti Frsky D8 e SBUS, per esempio uno come RadioMaster R81. Ce ne sono anche altri più economici come "2.4G 8CH Mini Receiver for Frsky".

2021-07-07 03:27:12 مساعدة (1)
عرض
أجابات (3)

سؤال: Plugged directly with a 4S LiPo, how many mA does it has, in the 5V output?

السؤال بواسطة vitorzone على 2019-05-05 08:53:44

camminante yes

2021-11-18 04:52:54 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: hello, Can I connect a GPS module on this product?

السؤال بواسطة asuka15 على 2019-06-18 07:12:10

camminante si ma non avendo il barometro non è affidabile

2021-11-18 04:52:39 مساعدة (0)
عرض
أجابات (25)

سؤال: il caricabatterie è incluso?

السؤال بواسطة camminante على 2021-06-06 12:30:17

undyah yes

2021-10-16 01:34:08 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: hi, it's possible use the caddx vista on this fc??

السؤال بواسطة BG131655211 على 2021-01-01 01:10:11

camminante non lo so

2021-09-08 08:28:24 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: may i know and would u recomended me good vtx for this fc and tips for soldering the vtx . thanks ::)

السؤال بواسطة Lester Alvin على 2020-01-10 04:57:38

camminante io uso rush tank ultimate e mi trovo molto bene

2021-09-08 08:28:06 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: Are there any prop guards out there that will fit the Novice III? Thanks Joe

السؤال بواسطة Joeyhatch11 على 2021-07-14 06:09:51

camminante tutti quelli per 3 pollici ma vanno tagliati nel punto in cui coprono la camera

2021-08-24 04:15:59 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)