كل الرسائل

سؤال: ev300D compatibile?

السؤال بواسطة tech_drone على 2022-05-27 04:25:21

beppes46 Yes

2022-08-03 11:02:05 مساعدة (1)
عرض
أجابات (1)

beppes46 Certo che la consiglierei ad una persona di 1,90 e molto adattabile grazie al sedile molto lungo non ho riscontrato nessun problema fino ad oggi anzi nonostante che vado anche in fuoristrada non patisce proprio

beppes46 02/05/2022
3
تعليقات (7)

سؤال: es compatible con la flysky G7p??

السؤال بواسطة Masao08 على 2022-07-10 04:07:58

beppes46 Si è compatibile

2022-07-11 02:17:31 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: Do you have the T-motor version?

السؤال بواسطة tzarumang على 2022-03-25 09:53:12

beppes46 No it there in not the T-motor version

2022-04-02 12:59:48 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: does this work with flysky i6?

السؤال بواسطة Henry Eden-Mann على 2019-10-10 04:32:23

beppes46 yes

2022-03-21 05:14:34 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)