كل الرسائل

سؤال: Ini yg dijual tranceiver atau adaptor?

السؤال بواسطة BG385113232 على 2023-01-16 09:10:37

frankdetective Trasmettitorecompleto di adattatore

2024-02-15 02:15:38 مساعدة (1)
عرض
أجابات (2)

سؤال: Hvilke frekvenser i MHz har denne HF QRP SDR Transceiceren ?

السؤال بواسطة BG034433457 على 2023-05-01 06:37:36

frankdetective Peccato non poter modificare la mia recensione. USDR l'ho ricevuto il gg. 29.09.2023 , meno di 2 mesi , improvvisamente SK

2023-11-26 01:10:36 مساعدة (2)
عرض
أجابات (2)

سؤال: is it on off swich?

السؤال بواسطة Haneefapk على 2019-07-28 04:03:41

frankdetective nonc' alcun interruttore di accensione e spegnimento ! Si accende con l'inserimento delle batterie.

2023-11-26 01:07:14 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: Are batteries included?

السؤال بواسطة alexrider272727 على 2020-09-03 01:02:21

frankdetective Lebatterie non sono incluse

2023-11-26 01:05:55 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: It's waterproof ?

السؤال بواسطة denissardin على 2019-08-11 12:48:21

frankdetective itis not waterproof

2022-08-10 04:13:45 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: is it backlit

السؤال بواسطة Jeff MacFarlane على 2017-11-19 03:23:43

frankdetective itis not backlit

2022-08-10 04:12:35 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: will it be fit for 775 motor ?

السؤال بواسطة Arijit Bhukta على 2019-01-15 02:13:06

frankdetective devecontrollare il diametro dell'asse del motore . Questo oggetto va bene per diametro da 3,2 a 3,5 mm di asse del motore

2021-01-19 10:41:28 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: hi please, i realize by in today, do you send me 03 packing separate? thanks!

السؤال بواسطة Bobwar على 2018-07-24 04:04:52

frankdetective Midispiace , ma non ho capito la sua domanda .

2021-01-19 10:39:54 مساعدة (0)
عرض
أجابات (11)

frankdetective Hoanche io ricevuto l'articolo con una sola vite a brucola. Guardando le varie recensioni con foto, hanno ricevuto quasi tutti con due viti e qualcuno anche con tre. Il pacchetto non è sigillato. E' un errore umano dovuto a chi prepara la confezione. Sono pezzi separati e, vengono venduti anche insieme e , pertanto , l'addetto che ha confezionato l'articolo era sicuramente preso dal fare altro.

cormoranu 15/01/2018
3
تعليقات (2)