كل الرسائل

سؤال: vai funcionar no iphone e como carrega ele

السؤال بواسطة felipepratinha على 2019-07-10 12:01:00

yikkkk Você precisa conectar o relógio primeiro ao telefone e vinculá-lo via Bluetooth e APP para que as informações no telefone possam ser recebidas no relógio.

2019-07-10 10:07:26 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)
felipepratinha 2019-03-30 17:03:49
0
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين:

felipepratinha 2019-01-21 08:26:06
0
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين: