كل الرسائل

سؤال: ola bom dia, gostaria que saber se tem desse celular em estoque

السؤال بواسطة dudimblackfriday على 2019-11-12 07:05:14

freitas944 sua resposta foi yes? então vc são desonesto! pois cade o meu?

2019-11-15 06:35:54 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: Is it a global version? '

السؤال بواسطة quiqueou على 2019-10-23 01:19:01

freitas944 o meu também não.

2019-11-10 10:54:22 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: qual a data que será enviado essa pre venda?

السؤال بواسطة freitas944 على 2019-11-03 05:45:29

Pqgarvis maybe you can use the “contact us” to contact the banggood customer service team.

2019-11-04 08:26:17 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)