كل الرسائل

سؤال: Sail material included?

السؤال بواسطة salat على 2019-10-11 07:30:09

renatotattoo afew lines and two pieces of cloth

2020-08-25 07:13:59 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Will it work with Futaba T9CAP?

السؤال بواسطة salat على 2018-12-03 07:21:50

Abaloochi Nomy friend

2020-04-22 09:22:52 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: What wood used? Birch plywood?

السؤال بواسطة salat على 2019-10-11 07:31:23

laurabellagarda NON HO RICEVUTO QUANTO ORDINATO.RICHIEDO IL RIMBORSO DI QUANTO PAGATO Hourgenza di ricevere il prodotto. Quanti giorni occorrono? era un regalo per domenica 15 dicembre 2019

2019-12-11 03:08:52 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Does it need connector with low ESR capacitor? Is it included?

السؤال بواسطة salat على 2019-10-02 04:05:56

Hazzarino A battery connector is not included with this board. I am using this board without an low ESR capacitor and it is working ok. However, a low ESR capacitor is always an advantage to use.

2019-10-02 04:26:34 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)