كل الرسائل

سؤال: What is the sizes of this item?

السؤال بواسطة BG414350323 على 2020-10-11 08:39:13

Aspeitia es tamaño grande para adulto tiene muy buen ajuste ala cara

2021-11-01 09:54:06 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: How well would these bearings handle the weight on the axles of a 15 pound model, 2 bearings per wheel?

السؤال بواسطة Donald على 2021-10-31 04:47:41

Aspeitia seria mucho peso estos rodamientos son para un rc pequeño

2021-11-01 09:53:02 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: is just one differential included? or the front an rear?

السؤال بواسطة Luisito24 على 2021-10-09 11:18:54

Aspeitia se incluyen los 2 diferenciales y todo lo que se ve hay muy buena calidad de las piezas

2021-11-01 09:47:01 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

Aspeitia saves bro la verdad es un prollecto que tengo resagado lo acavo de abrir y ver haorita que vi tu comentario e igual que el tullo no entra

Aspeitia 08/07/2020
0
تعليقات (2)