كل الرسائل

سؤال: porque meu produto não tem rastreio oq está havendo

السؤال بواسطة Danielchavessousa على 2018-07-13 05:35:38

AlciGomes O rastreio fica disponível após a confirmação de pagamento, e só acessar ambiente "Meus Pedidos".

2018-07-27 03:33:28 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: COMO ASSIM GIRATÓRIA? Redes normalmente balançam.

السؤال بواسطة gebrin على 2017-12-06 12:18:24

AlciGomes Ela tem um suporte para ser acoplada em qualquer lugar, girando, sendo praticamente o mesmo que balançar.

2018-07-27 03:31:33 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Hi, Serve para câmera eken h9r?

السؤال بواسطة AlciGomes على 2018-07-27 03:25:42

Sandy generally compatible if your camera has a tf card slot and support external storage up to 32GB

2018-08-02 12:51:05 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)
AlciGomes 2018-07-24 11:07:31
0
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين: