كل الرسائل

سؤال: que paquetería usan para Mexico?

السؤال بواسطة BG575364405 على 2020-04-21 08:43:31

luisameloo tem a forma de envio quando vai fechar o pedido

2021-11-01 09:56:21 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: Can this controller can hold 6.8" phone?

السؤال بواسطة BG563743738 على 2020-12-22 03:55:55

luisameloo pode sim.. ele cabe até tablets

2021-11-01 09:54:57 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: Ele é compatível com o celular Doogee S40 Pro ? O doogee S40 tem 14,10 mm de espessura ..

السؤال بواسطة Elias على 2021-05-02 06:06:42

luisameloo É compatível com a maioria dos celulares.. cabe até tablet

2021-11-01 09:53:52 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)