كل الرسائل

سؤال: does this cool like a normal air conditioner ?

السؤال بواسطة Ananth Narayan على 2019-04-13 02:02:19

Jomisus O arrefecimento è sò feito pelo ventilador. Nao tem placa de congelação. Creio eu!

2019-05-07 05:16:26 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)