كل الرسائل

Mark l'ugello di spruzzatura della barra deve essere tolto. Aspira verso l'esterno, spruzza verso l'interno, puoi regolare la potenza ruotandolo dx or sx

2022-11-25 10:49:50 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: Q7 Max ile uyumlu mudur?

السؤال بواسطة huseyinterzi06 على 2022-11-01 05:44:40

Mark compatiblewith: Xiaomi Mijia 1S Roborock S50 S51 S52 S53 S54 S55 S5 S5MAX S6 S6PURE S6MAXV

2022-11-13 05:22:23 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: How to use it?

السؤال بواسطة BG535354246 على 2022-06-27 07:13:45

Mark poweron via a special button, I bought it for the car in an emergency it makes a great light

2022-09-04 02:19:46 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

Mark ionon l'ho mai fatto, ma sinceramente non so se l'acqua debba arrivare fino al compressore per poi essere sparata fuori. in pratica non so se ha una pompa che risucchia l'acqua dal secchio. credo di no.

2022-08-07 05:18:57 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)