كل الرسائل

Volnei eu não recebi , matl.foi devolvido pelo correio . Quero saber como fica ? vão mandar novamente , ou no valor será devolvido. ?

Volnei 12/11/2021
0
تعليقات (2)

سؤال: I wear a US size 7. Do any of your shoes come this size? will a size 6.5 stretch?

السؤال بواسطة BG375013233 على 2020-11-25 11:32:54

Volnei meu tamanho eh 10,5

2020-11-25 12:35:01 مساعدة (1)
عرض
أجابات (2)