كل الرسائل

سؤال: los piñones son de plastico?

السؤال بواسطة Tonety75 على 2019-10-21 03:13:53

BG223754901 Brasil

2023-01-12 01:33:04 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: Hola, es de aluminio o de plástico?

السؤال بواسطة Tonety75 على 2021-12-02 04:08:32

Marcus454 PLASTIC.. I thought it was metal from the description but NOT METAL..

2021-12-14 01:40:22 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Hola, utiliza 4S?

السؤال بواسطة Tonety75 على 2019-11-08 06:57:40

BG381621171 yes can accept 4s

2021-04-26 03:17:26 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

Tonety75 10 cm del centro del buje al tope interior de la rueda, este cardan me vale para el vrx2,

Tonety75 03/06/2020
0
تعليقات (2)