كل الرسائل

سؤال: Como sei eu qual o tamanho certo para mim? Dou as medidas do meu pé em cms?

السؤال بواسطة HenriqueCayolla على 2019-12-30 06:09:42

Vivacious Size: 38-39: 255 mm 40-41: 265 mm 42-43: 275 mm 44-45: 285 mm

2020-01-02 09:51:54 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: o relógio de bolso é de corda? Como funciona, é a pilhas?

السؤال بواسطة HenriqueCayolla على 2019-12-16 11:43:06

Kelly Sim, no  um rel gio mecnico,  um rel gio de quartzo.

2019-12-20 09:55:15 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)