كل الرسائل

سؤال: quero saber como usar o óleo, passa e tira ou passa e deixa nos cabelos?

السؤال بواسطة BG617612043 على 2020-12-09 05:37:30

BG535424155 passa no cabelo limpo. ideal o uso duas vezes ao dia. melhor comprar uns 4 porque vem 30ml na embalagem e dura pouco. Já usei 3 frascos e ainda não tive resultado.

2021-03-05 07:10:49 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)