أسئلتي

سؤال: it supports 2.0 ir 3.0?

السؤال بواسطة BG515121611 على 2021-10-23 06:16:54

AntonioA Si se refiere a USB 2.0 o 3.0, no entiendo la pregunta. Se trata de un cargador de corriente, no comparte datos.

2021-10-24 03:19:32 مساعدة (0)
الإجابات (1)