أسئلتي

سؤال: Qual o peso? Qual o escalonamento das marchas? É compatível com cubos shimano?

السؤال بواسطة mayconmacedo على 2019-07-22 13:42:09

Jarrod22 For more details, you can contact customer service first.

2019-08-02 06:05:06 مساعدة (0)
الإجابات (1)

سؤال: Consigo efetuar a compra de duas pulseiras em um único frete para o Brasil?

السؤال بواسطة Maycon Macedo على 2019-04-25 11:47:09

Drorphan Sim você pode.

2019-05-04 04:36:15 مساعدة (0)
الإجابات (1)