كل الرسائل

سؤال: c’è anche bianco? perché nelle foto c’è ma nella scelta mi fa vedere solo il nero

السؤال بواسطة Massimo على 2021-07-11 02:46:44

Pratfall Random delivery in silver and black

2021-07-12 04:51:50 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: monta sulla versione v2?

السؤال بواسطة Massimo على 2021-06-24 11:08:44

Daisy no problem

2021-06-28 06:38:52 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: quando sarà disponibile il baldacchino rosso o giallo?

السؤال بواسطة Massimo على 2021-06-14 02:18:02

The seller Temporarily out of stock

2021-06-15 05:36:55 مساعدة (1)
عرض
أجابات (1)

سؤال: ma la radio è solo mode 2?

السؤال بواسطة Massimo على 2021-05-17 08:25:58

Coed Mode 1 and Mode 2 can be switched

2021-06-03 01:11:31 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Scusate una domanda, ma questa versione è sicuro che sia la V2?

السؤال بواسطة Massimo على 2021-04-23 08:20:55

Leon yes, this version is v2

2021-05-05 02:15:00 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)