كل الرسائل

fabiomut hello,so the story of the reversed poles is just a fake? mine is on its way, do you have any suggestions?

BG559143454 16/11/2020
6
تعليقات (1)

سؤال: buonasera , mi è arrivato col display rotto , come riaverne un altro?

السؤال بواسطة fabiomut على 2020-10-23 06:24:35

BG101554504 penso tu debba fare il reso del monopattino e richiederne uno nuovo direttamente..non ti cambiano il pezzo e basta

2020-11-02 01:34:56 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)