كل الرسائل

Afonsogiardini Sou hobista, não faço uso constante dele. aconselho você a ver mais sobre o produto no YouTube antes de adquirir qualquer ferramenta.

Afonsogiardini 23/11/2019
0
تعليقات (2)

سؤال: Is it valid for Makita RP0900?

السؤال بواسطة JUANCARLOS على 2020-11-07 01:07:58

Afonsogiardini Serviu na minha Makita 3709.

2021-09-05 08:51:05 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Funciona bem com câmaras de ação gopro etc?

السؤال بواسطة Vinha على 2021-08-31 03:57:45

Afonsogiardini Não sei. comprei para uso em mini game e celular.

2021-09-05 08:49:56 مساعدة (0)
عرض
أجابات (4)

سؤال: Esta placa é compatível com a tupia Makita 3700?

السؤال بواسطة BG842201921 على 2020-11-27 04:41:52

Afonsogiardini Minha Makita é 3709.

2021-09-05 08:47:31 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)