كل الرسائل

سؤال: yo nesesito estar seguro que la lámpara funcione a 12V

السؤال بواسطة dioni_1862 على 2019-05-15 02:58:15

Ada May be you can use the “contact us” to contact the banggood customer service team.

2019-06-03 09:40:44 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: ME ENVIARON LA TIENDA CON UNA VARRILLA ROTA LA REPORTE EN LA LLEGADA Y AHUN NO RECIBIDO RESPUESTA...

السؤال بواسطة dioni_1862 على 2019-05-17 09:58:00

Rachel Could you please contact cservice@banggood.com first, so that we could follow the issue?

2019-05-21 01:54:12 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)