كل الرسائل

سؤال: Is this product in stock?

السؤال بواسطة dikanos على 2019-11-13 07:58:41

BG551635319 Para mi este sitio de compra me molesta por que mi pedido no me allegado 13 octubre lo page en el oxxo y se supone que llegara noviembre estoy en diciembre del mismo aZ˻K:V W*Z ZV[ :

2020-12-05 02:37:26 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: Does it have Greek language? Does it have radio antenna or I must buy dab+?

السؤال بواسطة dikanos على 2019-11-27 03:57:45

BG551635319 pues a mi no me allegado mi pedido

2020-12-05 02:34:17 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: Does it really has 7-day cloud storage for free?

السؤال بواسطة experience83 على 2019-10-03 12:27:39

dikanos Yes, it does.

2019-10-03 07:19:17 مساعدة (0)
عرض
أجابات (4)