كل الرسائل

latamosso Qualquer receptor de tv digital com entrada analógica irá funcionar nele.

2020-10-26 01:25:56 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: hello what is the version of the module you are selling? v0.9 or v1.3, thanks

السؤال بواسطة icigon على 2019-08-04 05:02:25

latamosso O firmware é atualizável.

2020-10-26 01:22:34 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)