كل الرسائل

سؤال: do these bodies come with two sets of stickers?

السؤال بواسطة ghw83 على 2021-11-02 09:01:38

Thông Triệu yes. all everything.

2022-06-22 06:19:11 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: does it have a built in fail safe ?

السؤال بواسطة timbo333 على 2019-10-30 10:09:46

Thông Triệu no. fail safe!!

2022-06-22 06:18:16 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: hi suitable for ZD racing ZMT 10 1/10?

السؤال بواسطة BG223810253 على 2020-08-12 11:23:11

Thông Triệu OK. ít is

2022-06-22 06:17:20 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: hai... will this fit for hsp savagery 1/8?

السؤال بواسطة BG361311381 على 2020-11-22 07:52:55

Thông Triệu ok

2021-12-15 11:09:20 مساعدة (0)
عرض
أجابات (5)

سؤال: How much weight can this hold at a decent speed?

السؤال بواسطة noblreeves على 2019-06-29 08:08:31

Thông Triệu ok

2021-12-15 11:09:15 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: why is there no branding onnthe esc?

السؤال بواسطة bpeer على 2018-08-20 11:45:41

Thông Triệu ok nó tốt

2021-12-15 11:09:01 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)