كل الرسائل

سؤال: Hello, how can I add the maps of Argentina to the Estero GPS?

السؤال بواسطة hectortortosa48 على 2022-06-08 03:09:14

eeee10 Hola!!,ojo!!!!!, la radio-gps... es muy lenta. No vale la pena !!

2022-06-11 11:06:10 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Does it work for a European hybrid Toyota Yaris from the year 2017-2018?. With CANBUS?

السؤال بواسطة eeee10 على 2022-05-10 09:14:56

The seller It's 7 inch universal type that can be framed without compatibility issues,before buying, please compare the size of your original car player.

2022-05-20 03:40:08 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Can it detect water seepages in concrete walls?

السؤال بواسطة dlbose143 على 2019-08-16 01:18:08

eeee10 Nolo puedo comprobar. Lo utilizo para comprobar la temperatura de los circuitos impresos y sus componentes.

2020-01-29 02:47:50 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

eeee10 Nolo he comprobado en ese caso, solo lo uso para comprobar la temperatura de placas de circuito impreso y componentes.

2020-01-29 02:46:25 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Does it have clpud

السؤال بواسطة Sérgio Afonso على 2020-01-09 06:34:36

eeee10 Hola.Todavia no lo he montado, lo siento, pero el programa es "V380 pro" y parece que recibe en la nube previo pago.

2020-01-29 02:43:51 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)