كل الرسائل

سؤال: Como é o processo de taxa? Pagamos para quem? Correios? Eles avisam a gente?

السؤال بواسطة BG415185235 على 2020-10-08 06:16:30

Iago Batista ocorreio avisa no site de rastreio e envia uma carta pra sua casa, quem paga somos nos.

2020-10-15 11:58:26 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)