كل الرسائل

Super_Sweet search the customer service for help.

2020-02-17 03:48:11 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: es de gasolina??

السؤال بواسطة pepe_elpapy على 2019-06-21 08:57:08

BG103716400 nao

2020-02-07 08:40:54 مساعدة (1)
عرض
أجابات (2)

سؤال: qual a distância de alcance do controle remoto?

السؤال بواسطة newton junior على 2019-08-08 08:28:39

BG103716400 nao sei,ainda nao recebi o produto estou a 2 meses aquardando😠

2020-02-07 08:40:30 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: What is the size of the car?

السؤال بواسطة Sherifkat على 2019-06-08 02:36:35

BG103716400 nao recebi meu produto.

2020-01-30 07:52:56 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: Is it proportional?

السؤال بواسطة Claudio على 2019-06-27 05:33:05

BG103716400 conprei esse produto ha 2 meses e ainda nao recebi,apertei o botao de encomenda conpleta mas nao recebi o produto e nao sei oq devo fazer,alguem pode me ajudar?

2020-01-30 07:50:48 مساعدة (0)
عرض
أجابات (7)

سؤال: how many km per hour

السؤال بواسطة Baidya Barman على 2020-01-21 08:54:29

BG103716400 nao recebi esse produto,ja estou a 2 meses aquardando e o vendedor nao me responde.

2020-01-30 07:48:57 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)
BG103716400 2020-01-16 07:05:33
0
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين: