كل الرسائل

سؤال: problema. puedo ver osd pero no imagen. que puedo hacer

السؤال بواسطة willym على 2019-04-06 11:09:15

levallejo checa que tu camara este conectada a 5V busca este video IMPORTANT!!!! - TYRO109 Camera Voltage Fix!!! espero te sirva Saludos

2019-04-20 07:58:21 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)